۱۳۸۹/۰۶/۰۵

امنیت، ‌آزادی و نان

نیمروز بود. کشاورز و خانواده اش برای نهار خود را آماده می کردند یکی از فرزندان گفت: در کنار رودخانه هزاران سرباز اردو زده اند. چادری سفید رنگ هم در آنجا بود که فکر می کنم پادشاه ایران در میان آنان باشد سه پسر از میان هفت فرزند او بلند شدند. به پدر رو کردند و گفتند: زمان مناسبی است که ما را به خدمت ارتش ایران زمین درآوری، پدر از این کار آنان ناراضی بود اما به خاطر خواست پیگیر آنها پذیرفت و به همراهشان به سوی اردو رفت.

دو جنگاور در کنار درختی ایستاده بودند که با دیدن پدر و سه پسرش پیش آمدند: جنگاوری رشید که سیمایی مردانه داشت پرسید: چرا به سپاه ایران نزدیک می شوید؟
پدر گفت: فرزندانم می خواهند همچون شما سرباز ایران شوند.
جنگاور گفت: تا کنون چه می کردند؟
پدر گفت: همراه من کشاورزی می کنند.
جنگاور نگاهی به سیمای سه برادر افکند و گفت: و اگر آنان همراه ما به جنگ بیایند زمین های کشاورزیت را می توانی اداره کنی؟
پیرمرد گفت: آنگاه قسمتی از زمین ها همچون گذشته برهوت خواهد شد.
جنگاور گفت: دشمن کشور ما تنها سپاه آشور نیست. دشمن بزرگتری که مردم ما را به رنج و نابودی می افکند گرسنگی است. کارزار شما بسیار دشوارتر از جنگ در میدانهای نبرد است.
آنگاه روی برگرداند و گفت: مردم ما تنها پیروزی نمی خواهند. آنها باید شکم کودکانشان را سیر کنند. و از آنها دور شد.
جنگاور دیگری که ایستاده بود به آنها گفت سخن پادشاه ایران فرورتیش (فرزند بنیانگذار ایران، دیاکو) را بگوش بگیرید و کشاورزی کنید. و سپس او هم از پدر و سه برادر دور شد.
فرزند بزرگ رو به پدر پیرش کرد و گفت: پدر بی مهری های ما را ببخش تا پایان زندگی سربازان تو خواهیم بود.

ارد بزرگ، خردمند برجسته ایران می گوید: فرمانروایان همواره سه کار مهم در برابر مردم دارند. نخست: امنیت، دوم: آزادی و سوم: نان.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر